jueves, 10 de septiembre de 2009

Associació Amics de la vall de Guadalest

L'associació Amics de la Vall de Guadalest és una associació apolítica i sense ànim de lucre que s'ha creat per a donar resposta ciutadana al projecte de remodelació de la carretera CV-70 Alcoi-Benidorm i que pretén:

· Obrir un procés informatiu sobre les actuacions relacionades amb la carretera.

· Generar un procés de participació ciutadana entorn del projecte de remodelació de la CV-70.

· Vetlar perquè la millora d'aquesta via estiga dins d'un model de desenvolupament sostenible que contemple la conservació de les riqueses naturals de la Vall i la preservació del paisatge.

Per a acomplir els objectius de l'associació es duran a terme les activitats següents:

1. Participar en actes culturals, socials i mediambiental relacionats amb els nostres objectius.

2. Generar activitats informatives, educatives, artístiques, culturals i socials que potencien la trobada de persones per la defensa dels drets dels éssers humans i la naturalesa, com també dels seus deures.

3. Estar en relació constant amb les administracions públiques per a poder dur a terme un model de progrés sostenible a la nostra vall.

4. Col·laborar amb altres associacions amb objectius semblants.

//

La asociación “Amics de la Vall de Guadalest” es una asociación apolítica y sin ánimo de lucro que se ha creado para dar respuesta ciudadana al proyecto de remodelación de la carretera CV-70 Alcoy-Benidorm y entre sus fines pretende:

· Abrir un proceso informativo sobre las actuaciones relacionadas con dicha carretera.

· Generar un proceso de participación ciudadana en torno al proyecto de remodelación de la CV 70.

· Velar porque la mejora de dicha vía esté dentro de un modelo de desarrollo sostenible que contemple la conservación de las riquezas naturales del Valle y la preservación de su paisaje.

Para cumplir los fines de la asociación se llevarán a cabo las siguientes actividades:

1. Participar en actos culturales, sociales y medioambientales relacionados con nuestros objetivos.

2. Generar actividades informativas, educativas, artísticas, culturales y sociales que potencien el encuentro de personas por la defensa de los derechos de los seres humanos y la naturaleza, así como sus deberes.

3. Estar en constante relación con las administraciones públicas para poder realizar un modelo de progreso sostenible en nuestro valle.

4. Colaborar con otras asociaciones con fines similares.

//

The association Amics de la Vall de Guadalest is an apolitical non-profit organization that has been created in order to give a social response to the project for the remodeling of the CV-70 Alcoy-Benidorm road. The aims of the organization are:

· Opening an informative process about the actions related to this road.

· Generating a citizen participation process regarding the project for the road remodeling of the CV-70.

·Trying to make sure that the improvement of this road is carried out following a model of sustainable development that takes into account the conservation of the valley's natural resources and the preservation of its beautiful landscape.

In order to achieve the ends of the organization, the following actions will be carried out:

1. To participate in cultural, social and environmental events related to our aims.

2. To generate informative, educative, artistic, cultural and social events that could bring together people interested in the defense of human and environmental rights, as well as duties.

3. To keep permanently in touch with the Civil Service and authorities in order to help a model of sustainable progress be applied to our valley.

4. To cooperate with other organizations with similar aims or interests.

No hay comentarios: